Lokalizace

Lokalizace jsou jedním z možných typů pluginu. Jsou to podadresáře v plugins/languages/.

Tvorba nové lokalizace

Při tvorbě nové lokazice je ideální okopírovat a upravit jednu z jich existujících lokalizací. Nezapomeňte upravit iso_code v plugin.json.

Struktura language pluginu

dictionary.php

Tento slovník obsahuje hlavní systémové překlady. Jedná se o obyčejný PHP soubor který vrací asociativní pole.

<?php

return [
    
'system.poweredby' => 'Powered by',
    
'global.nokit' => 'Nenalezena žádná položka',
    
'global.error' => 'Chyba',
    
// ....

admin_dictionary.php

Tento slovník obsahuje překlady administrace. Také se jedná o obyčejný PHP soubor který vrací asociativní pole.

Narozdíl od dictionary.php je nepovinný a pokud neexistuje, budou použity popisky administrace z náhradního slovníku (fallback_lang v systémovém config.php).

<?php

return [
    
'admin.link.site' => 'Zobrazit stránky',
    
'admin.link.newwin' => 'Nové okno',
    
'admin.link.home' => 'zpět na hlavní stranu',
    
// ....

plugin.json

Seznam klíčů, které můžou být uvedeny v plugin.json. Klíče označeny "*" jsou povinné.

Hlavní nastavení pluginu
Klíč Typ Popis
$schema string

Cesta k JSON schématu. Pomáhá editorům v napovídání klíčů a validaci plugin.json. Nepovinné.

"$schema": "../../../system/schema/language.json"
name string Čitelný název pluginu.
description string Stručný popis pluginu.
authors object[]

Seznam autorů pluginu.
Klíče "name" a "url" je možné libovolně kombinovat.

"authors": [
  {"name": "Author1", "url": "https://example.com/"},
  {"name": "Author2"},
  {"url": "https://example.com/"}
]
version string Verze pluginu. Např. "1.0.0".
environment object Prostředí vyžadované pluginem.
 • system - požadovaná verze systému (viz formát)
 • php - požadovaná verze PHP (viz formát)
 • php_extensions - požadované PHP rozšíření
 • debug - požadovaný debug mód
  • true - plugin aktivní pouze v debug režimu
  • false - plugin aktivní pouze mimo debug režim
  • null - plugin vždy aktivní
Příklad:
"environment": {
  "system": "~8.0.2",
  "php": ">=7.4",
  "php_extensions": ["curl", "iconv"],
  "debug": null
}
Nastavení lokalizace
Klíč Typ Popis
iso_code string

ISO 639-1 jazykový kód.

"iso_code": "cs"
decimal_point string

Desetinná značka.

"decimal_point": "."
thousands_separator string

Oddělovač tisíců.

"thousands_separator": " "
Pokročilé nastavení pluginu
Klíč Typ Popis
dependencies object

Mapa pluginů, na kterých tento plugin závisí a jejich požadovaných verzí (viz formát).

Názvy pluginů jsou ve formátu typ/název, případně pouze název - v takovém případě se předpokládá language.

"dependencies": {
  "extend/some-plugin": "^1.0",
  "another-plugin": "*"
}
installer string

Relativní cesta ke skriptu, který vrátí instalátor pluginu.

Poznámka: Instalátor se spouští během načítání pluginů a nejsou tedy dostupné ostatní pluginy ani autoloading class samotného pluginu.

"installer": "installer.php"

Příklad instalátoru:

<?php

use Sunlight\Plugin\PluginInstaller;
use 
Sunlight\Database\Database as DB;

return new class extends 
PluginInstaller {
    protected function 
verify(): bool
    
{
        return empty(
            
$this->checkTables([
                
DB::table('example'),
            ])
        );
    }

    protected function 
doInstall(): void
    
{
        
$this->loadSqlString(<<<'SQL'
            CREATE TABLE `sunlight_example` (
                `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
                `title` varchar(255) NOT NULL
            ) ENGINE='InnoDB';
        SQL);
    }

    protected function 
doUninstall(): void
    
{
        
$this->dropTables([
            
DB::table('example'),
        ]);
    }
};
autoload object

Dodatečné nastavení autoloadingu ve stejném formátu, jako má Composer. Viz dokumentace.

 • jsou podporovaný pouze klíče "psr-0", "psr-4" a "classmap"
 • každý plugin má automaticky nastaven PSR-4 autoloading do svého class podadresáře
 • composer závislosti mohou být načteny automaticky, viz klíč inject_composer
 • namespace pluginu je řízen pomocí klíče namespace
class string

Název vlastní třídy pluginu.

 • pokud není uveden jiný namespace, je před název třídy automaticky přidán plugin namespace
 • vlastní třída musí dědit Sunlight\Plugin\LanguagePlugin
namespace string

Namespace pluginu.

Pokud není uveden žádný namespace, je vytvořen z kombinace SunlightLanguage a názvu pluginu převedeného na CamelCase. Např. pro plugin language/my-plugin bude namespace SunlightLanguage\MyPlugin

inject_composer bool

Povolit automatickou integraci Composer závislostí pluginu. Výchozí stav je true.

 • pokud je integrace povolena a v adresáři pluginu existuje composer.json, budou do autoloadingu přidány i tyto závislosti
 • s pluginem je potřeba distribuovat i vendor adresář, případně před použitím pluginu spustit composer install v jeho adresáři
 • pokud stejnou závislost poskytuje více pluginů, je preferována její nejnovější možná verze
 • systémové závislosti není možné nahradit
actions object

Vlastní akce pluginu, které je možné spouštět v administraci ve správě rozšíření.

"actions": {
  "custom-action": "CustomActionClass"
}
 • třída akce musí dědit Sunlight\Plugin\Action\PluginAction
 • pokud není uveden jiný namespace, je před název třídy automaticky přidán plugin namespace
config_defaults object

Výchozí nastavení pluginu.

"config_defaults": {
  "example_toggle": true,
  "example_string": "hello world!"
}
 • uvedením výchozí konfigurace se aktivuje akce Konfigurovat u daného pluginu v administraci
 • výchozí implementace akce umí editovat pouze boolean a textové hodnoty
 • implementaci akce je možné přetížit definováním vlastní akce s názvem "config" v actions
 • konfigurace se ukládá do souboru config.php v adresáři pluginu
extra object

Extra nastavení pluginu pro účely jiných pluginů.

Je možné k nim přistupovat pomocí metody getExtraOption() na instanci daného pluginu.